ŽEMDIRBIŲ MOKYMAI (pagrindinis psl)
2018-11-06, 16:24
TIESIOGINĖS PARAMOS NAUJOVĖS ES ŽEMĖS ŪKYJE 2021-2027 M.

 

Karolis Anužis1, Valdemaras Makutėnas2, Daiva Makutėnienė3

1 LR žemės ūkio ministerija

2 Aleksandro Stulginskio universitetas

3 Aleksandro Stulginskio universitetas

 

Vienas iš šiuo metu dažnai diskutuojamų klausimų žemdirbių tarpe - paramos žemės ūkiui perspektyvos po 2020 m.

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija (toliau - EK) pristatė teisės aktų pasiūlymus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau - BŽŪP) 2021-2027 m. laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiam būsimam laikotarpiui Europos Sąjungos BŽŪP numatyta skirti 365 mlrd. eurų, o tai yra apie 5 proc. mažiau, negu 2014-2020 m. laikotarpiu. Tuo tarpu Lietuvai parama žemės ūkiui (tiesioginės išmokos ir kaimo plėtra) 2021-2027 m. sudarytų apie 5,136 mlrd. eurų, t.y. apie 8,7 proc. daugiau lyginant su 2014-2020 m. laikotarpiu.

BŽŪP tikslai ir turinys

EK pasiūlymai dėl naujosios BŽŪP susideda iš trijų pagrindinių reglamentų pasiūlymų:

 • reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų;
 • reglamentas dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos;
 • reglamentas dėl Bendrosios rinkos organizavimo.

Vienas svarbiausių iš išvardintųjų - reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų, kuris apima tiesiogines išmokas, kaimo plėtrą ir sektorines programas. Ne veltui šis reglamento pavadinime minimi žodžiai „strateginiai planai", nes pagal naują EK kuriamą modelį valstybės narės iki 2020 m. sausio 1 d. turės paruošti vieną strateginį planą, kuris bus teisinis pagrindas finansuoti tiesiogines išmokas, paramą pagal kaimo plėtros priemones bei tam tikras sektorines programas. Taip pat svarbu pažymėti, kad valstybės narės, rengdamos strateginius planus, turės atsižvelgti į 9 pagrindinius tikslus:

1.      Remti perspektyvių žemės ūkio verslų pajamas ir patvarumą visoje ES teritorijoje, gerinant aprūpinimą maistu;

2.      Stiprinti orientavimąsi į rinką ir konkurencingumo didinimą, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, išmaniosioms bei skaitmeninėms technologijoms;

3.      Gerinti ūkininkų padėtį pridėtinės vertės grandinėje;

4.      Prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie tvarios energetikos plėtojimo;

5.      Skatinti tvarų vystymąsi bei veiksmingą gamtos išteklių - vandens, dirvožemio, oro - valdymą;

6.      Prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos, gerinti ekosistemų paslaugas ir išsaugoti gyvūnų buveines bei kraštovaizdį;

7.      Pritraukti jaunų ūkininkų ir lengvinti verslo plėtrą kaimo vietovėse;

8.      Skatinti užimtumą, ekonomikos augimą, socialinę apsaugą, įtraukti vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomiką bei tvarią miškininkystę;

9.      Siekti, kad ES žemės ūkio sektorius geriau tenkintų visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus bei gyvūnų gerovę.

Kalbant plačiau apie tiesiogines išmokas reiktų paminėti tai, kad tiesioginių išmokų struktūra naujojoje BŽŪP išlieka panaši kaip yra šiame finansiniame laikotarpyje. Numatomos tokios pagrindinės tiesioginių išmokų dalys:

 • Bazinė pajamų palaikymo išmoka - tai iki šios dienos mokamos pagrindinės tiesioginės išmokos atitikmuo - tai reiškia, kad ji mokama žemės ūkio subjektams už pagrindinių reikalavimų atitikmenį;
 • Perskirstymo išmoka - tai dar kitaip vadinama pirmųjų hektarų išmoka. Lyginant su esamuoju laikotarpiu, pagrindinis skirtumas yra tas, kad ši schema yra privaloma visoms valstybėms narėms. Tokiu būdu EK bando spręsti mažųjų ir didžiųjų ūkių nelygybės klausimą;
 • Jaunųjų ūkininkų išmoka - tai priedas ar paskata tiems ūkininkams, kurie yra jauni ir besikuriantys. ES pastebimas labai didelis dirbančiųjų žemės ūkyje senėjimas, tad tokiomis finansinėmis paskatomis EK bando pritraukti jaunąją kartą dirbti žemės ūkyje;
 • „Eco-schema" - tai schema, susijusi su klimatui ir aplinkai naudingomis veiklomis. Patys ūkininkai turės apsispręsti dėl dalyvavimo tokioje schemoje, o reikalavimai turėtų būti aukštesni negu baziniai;
 • Susietoji parama - tai papildoma paramos schema, kurios pagalba galima paremti ekonominiu ir socialiniu aspektu jautrius žemės ūkio sektorius;
 • Smulkių ūkių schema - tai schema kaip alternatyva aukščiau išvardintoms schemoms ūkininkams, kurie yra smulkūs. Šiuo atveju jiems būtų taikomi supaprastinti reikalavimai mokant fiksuotą išmokų sumą.

Taip pat svarbu pažymėti ir tai, kad būsimoje BŽŪP numatyta taikyti tiesioginių išmokų ribojimą, tačiau pagrindinis skirtumas lyginant su 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu yra tas, kad privalomo išmokų ribojimo (atskaičius su darbo užmokesčiu susijusias pajamas) suma yra 60 tūkst. eurų ir numatoma taikyti bendrai tiesioginių išmokų sumai, kuri yra virš šios ribos. Tuo tarpu šiame laikotarpyje išmokų ribojimas taikomas tik pagrindinės išmokos daliai. Numatomos tokios mažinimo ribos ir procentai:

gaunantiems:

-          nuo 60 000 EUR iki 75 000 EUR bus mažinama 25 proc.;

-          nuo 75 000 EUR iki 90 000 EUR - 50 proc.;

-          nuo 90 000 EUR iki 100 000 EUR - 75 proc.;

-          per 100 000 EUR - 100 proc.

Tiesioginių išmokų išorinė konvergencija

Vienas opiausių klausimų tiek šioje finansinėje perspektyvoje, tiek ir kalbant apie būsimą BŽŪP yra tiesioginių išmokų vienodinimas. Lietuva kartu su kitomis Baltijos valstybėmis narėmis vis dar gauna pačias mažiausias tiesiogines išmokas visoje ES. Nors pagal EK pasiūlymus tiesioginės išmokos ir toliau nuosekliai artės prie ES vidurkio, ir Lietuvos ūkininkai 2027 m. turėtų gauti apie 204 eurų/ha, tačiau tai siektų tik apie 79 proc. ES vidurkio, kuris lygus 259 eurų/ha. Pagal EK pasiūlymus valstybėms narėms, kurių tiesioginės išmokos yra mažesnės kaip 90 proc. ES-27 vidurkio, atotrūkis tarp jų dabartinio lygio ir 90 proc. vidutinio TI dydžio ES iki 2027 m. sumažės perpus. Reikia pažymėti, kad nevienodas išmokų lygis gali ir toliau nulemti nelygias konkurencines sąlygas Lietuvos ūkiams lyginant su kitų ES šalių ūkiais.

 

2018 m. spalis

 

 
2015-04-02, 14:46
Mokymo programos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones

Atnaujinta 2015-04-02, 14:51
 
2012-01-05, 15:30
Mokymai pradedantiesiems ekologiškai ūkininkauti

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti (taip pat jų įgalioti atstovai) privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" kursą. Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki sertifikato išdavimo dienos (iki einamųjų metų spalio 15 d.). Sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerijos paskirta VšĮ „Ekoagros". Mokymo kursus administruoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba faksu (8 5) 2503 793) dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų" mokymo kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir baigimo dokumentus.

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslinė mokymo kursų klausytojų grupė - ūkininkai, jų partneriai, žemės ūkio bendrovių įgalioti asmenys, t.y. asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre ir siekiantys gauti ekologinės gamybos ūkio sertifikatą.

Daugiau informacijos: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo ir akreditavimo skyriaus vyriausiasis specialistas  Valdas Labanauskas, tel. (8 5) 2506 094, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

PRAŠYMO FORMĄ UŽSKAITYTI TURIMĄ IŠSIMOKSLINIMĄ LYGIAVERČIU GALITE ATSISIŲSTI ČIA

PRAŠYMAS IŠKLAUSYTI MOKYMO KURSĄ

TEISINĖ INFORMACIJA

MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

ASMENŲ, BAIGUSIŲ EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO MOKYMO KURSUS, SĄRAŠAI (2012-2017 M.):

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Turimas išsimokslinimas pripažintas lygiaverčiu privalomajam


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atnaujinta 2018-10-16, 10:26
 
Informacija jauniesiems ūkininkams

 

 

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" arba Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą, sąrašai skelbiami Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje (žiūrėti apačioje), o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu 3D-361).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

 1. Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
 2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
 3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
 4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

 1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
 2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).
 3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti „Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

 

Kursų laikas, vieta ir kita informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos, Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro ir projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse.

 

Mokymo kursų vykdytojai pagal privalomus mokymo modulius:

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo vykdytojas

Kontaktinis asmuo

Kontaktai

Kaina

Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gražina Liudvinavičė

tel. 8 629 47 280,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

50,00 Eur

Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gražina Liudvinavičė

tel. 8 629 47 280,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

130,00 Eur

* Mokymo kursai finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ lėšomis.

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias pasirenkamas 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (Universiteto g. 8A, 53341 Akademija, Kauno r.).

Prašymo formą taip pat galite pateikti e. paslaugų portale - Elektroniniai valdžios vartai adresu www.epaslaugos.lt. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Daugiau informacijos ieškokite VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto puslapyje

 

 

 

Atnaujinta 2018-12-14, 09:19
 

Nuo 2010 m. kovo 23 d. pasikeitus traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėms, parengtos naujos, sutrumpintos traktorininkų mokymo programos. 2016 m. mokymo programų turinys atnaujintas.

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas - ne jaunesniems kaip 17 metų ir turintiems galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas ir pateikti žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento kopiją. Ūkininkų ūkiuose dirbantys šeimos nariai ar samdomi darbuotojai, žemės ūkio įmonių darbuotojai turi pateikti ūkininko, bendrovės ar seniūnijos išduotą pažymą apie darbą ūkyje nurodant ūkio valdos numerį. Išklausius mokymo kursus ir atlikus mokymo programoje numatytas užduotis išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Paraiškas organizuoti mokymą gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal minėtas mokymo programas.

Paraiškos iš mokymo institucijų bus priimamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17) nuo š. m. liepos 1 d. visus metus.

Išsamiau su taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Traktorininkų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika, patvirtinta Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1AT - 41.

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1AT - 41 „Dėl traktorininkų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo" .

Žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 3D-481 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-498 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo tvarkos aprašo bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus įsakymas 2017 m. kovo 14 d. Nr. 1AT-16 „Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių tęstinio profesinio mokymo patikrų tvarkos aprašo"

 

2018 metų mokymų grafikas (atnaujinta 2018-10-08)|


Mokymo įstaigos, mokančios pagal traktorininkų mokymo programas

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104105)

TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104115)

SZ kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104108)

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) (kodas - 262104107)

SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104109

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104106)

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas (turima licencija vykdyti traktorininkų mokymo programas)

Adresas

Interneto svetainės adresas

Mokymo institucijos kontaktai

Atsakingas už mokymą asmuo, kontaktai

1

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras
( TR1, TR2 SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojo m.p.)

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė
Tel. (8 683) 37 044
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla
( TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojo, SM melioracijos, SM melioracijos vairuotojų m. p.)

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Tel. 8 315 60 230

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Praktinio mokymo vadovas Kęstutis Daniulevičius

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Tel. (8 315) 72 790
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rita Sevelevičienė

Tel. (8 652) 19 168

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Tel. (8 450) 54 332

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Almantas Janušonis

5

Jurbarko r.

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2 SZ vairuotojų m. p.)

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Tel. (8 447) 56 232,
(8 682) 44 850

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Algimantas Petraitis

Tel. (8 447) 56 100;
(8 682) 44 835

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Jurbarko r.

A. Gailiaus firma "ARVAIRA"                      ( TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Dariaus ir Girėno g. 89-4, Jurbarkas

www.arvaira.lt

Tel. (8 613) 72900;

(8 447) 72900

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Raselė Armonienė

7

Jurbarko r.

UAB "Rigveda" Jurbarko filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Dariaus ir Girėno g. 68 - 9, Jurbarkas

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jurbarko r.

Smalininkų  technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Tel. (8 447) 56 232,

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Valdoreza Stulgaitienė

Tel. (8 447) 56 100

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

' ); document.write( addy48217 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ">

9

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Tel. (8 426) 61 345,
(8 687) 33 807

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Ilma Jusevičienė

Tel. (8 687) 33 807,

10

Kauno r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Tel. (8 346) 51 899

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vytautas Mitkus

11

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26

-

Tel. (8 678)42531

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Danguolė Razmislevičiūtė

12

Kaunas

UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Maironio g. 11, Kaunas

www.automokykla.lt

Evelina Pedišienė
Tel. (8 620) 22559
El.p. buhalterija@automokykla .lt

13

Kauno r.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (TR1, TR2, SM savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų m.p.)

Liepų g 1, Girionys, Kauno r.

www.kmaik.lt

Tel. (8 373) 83 082;

(8 373) 83 138
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Nerijus Marcinkevičius
Tel. (8 373) 83 082; (8 645) 68063

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Valda Gudynaitė

Tel. (8 616) 30 488

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kauno m. sav.

UAB "Rigveda"
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

K. Baršausko g. 65, Kaunas

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų  m. p.)

Čekiškės g. 128, Vilkija

www.vilkijoszum.lt

Tel. (8 37) 55 6241,
(8 37) 55 6263,
(8 610) 40 083

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Kelečius

Tel. (8 37) 556 100

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Kelmės r.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Tel. (8 427) 61 075
(Kelmės skyrius)

Tel. (8 427) 41 169
(Tytuvėnų skyrius)

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Butkus

Tel. (8 650) 21 051

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

17

Kėdainių r.

Kėdainių profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p. )

Šėtos g. 105, Kėdainiai

www.prc.kedainiai.lm.lt

Gintaras Sapronas

(8 347) 41842
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

18

Kėdainių r.

UAB "Rigveda" Kėdainių filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

19

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Tel. (8 445) 79 308;

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79 307

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM melioracijos mašinų vairuotojų m. p.)

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Tel. (8 459) 35 080

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Kęstutis Mekšėnas

Tel. (8 616) 27 463

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

21

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tel. (8 443) 36 381;
(8 443) 36 274

Alfredas Vėlavičius

Tel. (8  610) 18 040
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

22

Molėtų r.

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p. )

Technikumo g. 2 Naujasodis, Molėtų r.

www.alantostvm.lt

Tel. (8 383) 58 500,
(8 383) 58 337

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stasys Skebas

Tel. (8 383) 58 500,
(8 686) 66 754

El. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

23

Panevėžys

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų  m. p.)

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Tel. (8 455) 87 138

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Česlovas Pocius

Tel. (8 45) 570 811

24

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla
(TR, TR2 vairuotojų  m. p.)

Naujamiesčio g. 6, Žeimelis

www.zzum.lt

Tel. (8 421) 45 021,(8 421) 45 069
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Antanas Indriulis

Tel. (8 686) 71 414

25

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų  m. p.)

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Tel. (8 451)-38 731

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

26

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Mendeno g. 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Tel. (8 448) 71 632,
(8 620) 76 739

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Žilius
Tel. (8 448) 72 347, (8 698) 36 562

27

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Balbieriškio m. Prienų r.

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė

Tel. (8 683) 37 044

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Prienų r.

UAB "Rigveda" Prienų filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Vytauto g. 24,

Prienai

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

29

Radviliškio r.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras;
Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius (TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m.p.)

Gedimino g. 81, LT-82168, Radviliškis;

Jaunimo g. 12, Raudondvaris, Radviliškio r.

www.rtvmc.lt

www.stvm.lm.lt

Tel. (8 422) 53 957,
(8 655) 01 630
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Alvidas Slavinskas

Tel. (8 422) 44 410,
(8 655) 01 617

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

30

Radviliškio r.

UAB „Autoreidas“
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Vasario 16-osios g. 10, Radviliškis

http://www.autoreidas.lt/

Aušra Lunskytė

Tel. (8 673) 40109

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

31

Raseinių r.

Raseinių technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Muziejaus g. 8, Raseiniai

http://www.rtvm.lt

Tel. +37042870315

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Benediktas Siliūnas

Tel. 8 616 50 244

32

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis"
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Sporto g. 9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Tel. (8 687) 95 046, 8 685 81913
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Joana Zakarienė

33

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ"
(TR1, TR2 vairuotojų m. p.)

Gintaro g. 15, Raseiniai

-

Tel. (8 670) 80 037

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

O. Toleikienė

34

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p.)

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Tel. (8 458) 68 078

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vidmantas Varnas

Tel. (8 458) 68 078, (8 698) 02 561

35

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p.)

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Tel. (8 440) 73 135

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Justinas Budrys

Tel. (8 682) 14 837

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

36

Raseinių r.

UAB „D. Adomavičiaus vairavimo mokykla“
(TR, TR2,. SZ, SM  savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Maironio 72, Raseiniai

www.vairuojame.lt

Vilma Siriūnaitienė

Tel. 8 60096963
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

37

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
(TR, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p)

Geranionų g. 38, Dieveniškės, Šalčininkų r.

www.dieveniskiutvm.lt

Tel. (8 380) 54 225

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

S. Gabrylevskij

Tel. 8 680 70 030
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

38

Šiaulių r.

UAB „Vaido Sejūno vairavimo mokykla“
(TR, TR2,. SZ, SM  savaeigių  mašinų vairuotojų m. p)

Dariaus ir Girėnog. 2B-1, LT-86136, Kelmė, filialas Tilžės g. 170 Šiauliai.

www.saugiaivairuok.lt

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

869831508; 862057804
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

39

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų, SM savaeigių melioracijos mašinų m. p.

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.

www.mprc.lt

Tel. (8 343) 68 640

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marija Jurgilienė

Tel. (8 395) 48 424,
(8 616) 79 921

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

40

Šilalės r.

Tauragės profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

www.prc.taurage.lm.lt

Virgilijus Martinkus

(8 449) 58 333
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Mokyklos g. 3, Pagryniai

www.szum.lt

Tel. (8 441) 53 360

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Benediktas Klumbys
Tel. (8 601) 20 506

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

42

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ,  SM miškų ūkio mašinų vairuotojų m. p.)

Liepų al 2., Cirkliškio k.

http://sprc.w3.lt/contacts.html

Tel. (8 387) 51 134,
(8 038) 751 357

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Ilona Dicevičienė

Tel. 8 612 95908

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

43

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Aerodromo g. 7, Tauragė

www.prc.taurage.lm.lt

Tel. (8 446) 61 055,
(8 446) 61 023
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Darius Bredelis

Tel. (8 652) 21 230

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

44

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
(TR, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

S. Daukanto g. 6 b, Varniai, Telšių r.

www.telsiurpmc.lt

Tel. (8 444) 47 696
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sonata Virmauskienė

Tel. (8 444) 47 607,
(8 620) 83 900

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

45

Telšių r.

UAB D. Adomavičiaus vairavimo mokykla, Telšių filialas
(TR1, TR2, SZ,  SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Kęstučio g. 20-1, Telšiai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Aistė Eimontaitė

8 672 06 320

46

Trakų r.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2 SZ vairuotojų  m. p.)

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Tel. (8 528) 65 220

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Juknevičius

Tel. (8 679) 41 561

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

47

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
(TR, TR2, SZ vairuotojų m. p)

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Tel. (8 389) 69 151

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jolita Lilionienė

Tel. (8 389) 52 839,
(8 640) 34 795
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

48

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM  savaieigių mašinų vairuotojo, SM savaeigių melioracijos mašinų,. SM savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų m.  p)

Kauno 108, Ukmergė

www.ukvm.lt

Tel. (8 340) 53 543

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

Tel. (8 611) 40 649

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

49

Ukmergės r.

UAB "Rigveda" Ukmergės filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Vytauto g. 10,

Ukmergė

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

50

Varėnos r.

Varėnos technologijos ir verslo
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p.)

J. Basanavičiaus g. 1; Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Tel. (8 310) 31 595

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vincas Balkė

Tel.( 8 620) 94 844

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

51

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Parko g.2, Baltosios Vokės km., Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Tel. (8 5) 2 477 560

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stanislav Palkevič

Tel. 8 605 10 092

52

Vilniaus r.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p. )

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

www.vavm.lt

Tel. (8 5) 2 403 523

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jonas Stankus

Tel. (8 683) 13 921

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

53

Vilniaus m.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
(TR1, TR2, SM savaeigių mašinų vairuotojų)

Jeruzalės g. 53, Vilnius

www.mokymas.eu
www.vjdrmc.lt

Tel. (8 5) 269 7369

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Neringa Dapkutė

Tel. (8 5) 269 7369
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

54

Vilniaus m.

UAB Mokymo centras „9 sritys“
(TR1 vairuotojų m. p.)

Justiniškių g. 14, LT-05131 Vilnius

www.9sritys.lt

Nerijus Girdžius

Tel. 8 670 50 507

55

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojo, savaeigių melioracijos mašinų vairuotojų  m. p.)

S. Nėries 40, Vilkaviškis

http://www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris

Tel. 8 616 79 932

56

Zarasų  r.

Zarasų žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p. )

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Tel. (8 385) 30 502

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Aurelija Vaitonienė

Tel. 8 620 65 917,  8 385 30539

57

Lazdijų r. sav.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų raj. www.veisiejutvm.lt
Tel. +370 318 56579
El.p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Jolanta Talandzevičienė
Tel. 8 318 41231
El.p. praktikos.vadovė@gmail.com

Daugiau informacijos

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo ir akreditavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė, el.paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu: 85 25 06 093

Atnaujinta 2018-10-08, 09:10
 
PradžiaAnkstesnis12

Puslapis 1 iš 2