Norintiems pradėti ūkininkauti

Norintiems pradėti ūkininkauti

Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Teikiant dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir dokumentų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro.

I. Kokio reikia profesinio pasirengimo norint pradėti ūkininkauti?

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų, (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų" (Žin., 2003, Nr. 33-1388), (Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija):

  • žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) specialaus vidurinio (iki 1995 m.), aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);
  • mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);
  • Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus   pedagoginis  institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;
  • Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
  • Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;
  • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
  • Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

II. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi

asmenims, registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre; asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

III. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma

  • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus; pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas);pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje;
  • jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

IV. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo?

Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti nurodytų dokumentų, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus. Asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba  įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją  ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį, kuri nurodyta III punkte.

V. Mokymų pagal Ūkininkavimo pradmenų programą tvarka

Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt.

Asmenims, norintiems įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdu, profesinio mokymo teikėjas nustato konsultacijų laiką. Konsultacijoms skiriamas laikas turi užtikrinti reikiamų kompetencijų, nurodytų ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje, įgijimą.

Asmenims, išklausiusiems mokymus pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, susijusias su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, taip pat  Žemės ūkio ministerijos patvirtintas  tęstinio profesinio mokymo programas, ir pateikusiems kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimus, profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į baigtus mokymus, gali įskaityti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalis ir sutrumpinti mokymo programos apimtį.

Probleminius klausimus ir skundus, susijusius su išsilavinimo dokumentų įvertinimu ir atitiktimi ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimams, nagrinėja Komisija žemdirbių minimalaus profesinio pasirengimo probleminiams klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-214 (žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-230 redakcija).

VI. Kur galima mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo institucijų sąrašas yra šio puslapio apačioje.

VII. Kokios institucijos gali kreiptis paramos mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Paraiškas gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Paraiškas iš mokymo institucijų priima Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2009 m. balandžio 14 d. visus metus. Daugiau informacijos - www.nma.lt

Parama mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla"  veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas" įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-446.

VIII. Kur rasti informacijos apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Mokymo laikas ir vieta, kita reikalinga informacija skelbiama Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro tinklalapyje (žiūrėti žemiau >> Mokymų grafikas)

Informacija apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą taip pat skelbiama mokymą vykdančių institucijų tinklalapiuose.

Atnaujinta Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa, patvirtinta PLŽMMC direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 36MP-16.

Nuo 2015 metų gegužės 5 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-473 patvirtintos naujos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklės. Vadovaujantis jomis, Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kodas 261062110 pakeistas į 261081106.

 

Metodinė medžiaga pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106)

 

Įvadas

1.

BENDROJI ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA

2.

AUGALININKYSTĖS PAGRINDAI

3.

GYVULININKYSTĖS PAGRINDAI

4.

VETERINARIJOS PAGRINDAI

5.

ŽEMĖS ŪKIO MECHANIZAVIMAS IR STATYBA

6.

VERSLUMO PAGRINDAI, VEIKLOS APSKAITA IR TEISĖ

7.

MIŠKININKYSTĖS PAGRINDAI

8.

APLINKOSAUGA, DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

9.

PRAKTINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR DALYKŲ ĮSKAITŲ UŽDUOTYS
Daugiau informacijos: Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo ir akreditavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu: 85 25 06 093.

 

Mokymo įstaigos, mokančios pagal mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys" (kodas 261081106)

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas

Interneto svetainės adresas

Mokymo institucijos kontaktai

Atsakingas už mokymą asmuo,  kontaktai

1

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Tel. (8 315) 72 790 
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rita Sevelevičienė
Tel. (8 652) 19 168

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Tel. 8 315 60 230
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Lina Kyguolienė

3

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė
Tel. (8 683) 37 044
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

4

Anykščių r.

Anykščių technologijos mokykla

Ažupiečių g. 2, Anykščiai

www.anyksciutm.lt

Tel. (8 381) 59 404
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vida Guogienė
Tel. (8 381) 59 480

5

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Tel. (8 450) 54 332
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Almantas Janušonis

6

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Tel. (8 447) 56 232, 

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Valdoreza Stulgaitienė

Tel. (8 447) 56 100

El. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


 

7

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Tel. (8 426) 61 345, 
(8 687) 33 807
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stasė Tarasevičienė
Tel. (8 41) 502 217, 
(8 615) 19 490

8

Kauno r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Tel. (8 346) 51 899
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vytautas Mitkus

9

Kauno r.

Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Aplinkos inžinerijos praktinio mokymo centras

Pramonės pr. 22, Kaunas

www.kaunokolegija.lt

Tel. (8 37) 561 279
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Romutė Mikučionienė
Tel. (8 37) 407 559
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Mob. (8 678) 42 531
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Danguolė Razmislevičiūtė

11

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128, Vilkija

www.vilkijoszum.lt

Tel. (8 37) 55 6241,
(8 37) 55 6263,
(8 610) 40 083
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Kelečius
Tel. (8 37) 556 100
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kėdainių r.

Kėdainių profesinio rengimo centras

Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai
Pramonės ir paslaugų skyrius,Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai

www.prc.kedainiai.lm.lt

Tel. (8 347) 68 302,
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Liudmila Kolojanskienė
Tel. (8 604) 133 32

13

Klaipėdos r.

Klaipėdos valstybinė kolegija
Mokymo ir paslaugų centras

Jaunystės g. 2, Klaipėda

www.kvk.lt

Tel. (8 655) 59 152
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Inga Bernotienė

Tel. (8 46) 250 951,
(8 630) 07 703
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Klaipėdos r

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

Janonio g. 13, Klaipėda

www.kajus.iips.lt

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sergejus Ivanovas
Tel. 8664575953

15

Kelmės r.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Tel. (8 427) 61 075 
(Kelmės skyrius)
Tel. (8 427) 41 169 
(Tytuvėnų skyrius)
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Butkus
Tel. (8 650) 21 051
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Tel. (8 459) 35 080
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Kęstutis Mekšėnas
Tel. (8 616) 27 463
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

17

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Tel. (8 445) 79 308
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Elvita Mačiūnienė
Tel. (8 445) 79 307
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

18 Kauno m.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai


K.Donelaičio g.2, 44213 Kaunas

www.zur.lt

Tel. (8-37) 400350
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Simona Švoilaitė
Tel. (8-37) 40 03 56
(8-620) 96399
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

19 Lazdijų r. sav. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų raj.

www.veisiejutvm.lt

 

Tel. +370 318 56579
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Jolanta Talandzevičienė
Tel. 8 318 41231
El.p. praktikos.vadovė@gmail.com

 

20

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tel. (8 443) 36 381;
(8 443) 36 274
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Tatjana Kinčinienė
Tel. (8 610) 46 983
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

21

Molėtų r.

VĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2, Naujasodis, Molėtų r.,

www.alantostvm.lt

Tel. (8 383) 58 500, 
(8 383) 58 337
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stasys Skebas
Tel. (8 383) 58 500, 
(8 686) 66 754
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

22

Marijampolės r.

Marijampolės kolegija

P. Armino g. 92-4, Marijampolė

www.marko.lt

Tel. (8 343) 50 750

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vladas Beržanskis

Tel. (8 682) 51 274

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

23

Panevėžio r.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Tel. (8 455) 87 138

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dalia Kavaliauskienė

Tel. (8 45) 571 318, 
(8 671) 32 588

El. p. kavad99@gmail.com

24

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Tel. (8 451)-38 731

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Janina Janeliūnienė

Tel. (8 617) 53 498

25

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6

www.zzum.lt

Tel. (8 421) 45 021,
(8 421) 45 069, 
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Zita Balčiūnienė

Tel. (8 611) 19 887

26

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Tel. (8 448) 71 632, 
(8 620) 76 739

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Žilius
Tel. (8 448) 72 347, 
(8 698) 36 562

27

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Klevų g. 10, Balbieriškio m

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė
Tel. (8 683) 37 044
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Radviliškio r.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras;

Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius

Gedimino g. 81, LT-82168, Radviliškis;

Jaunimo g. 12, Raudondvaris, Radviliškio r.

www.rtvmc.lt

www.stvm.lm.lt

Tel. (8 422) 53 957, 
(8 655) 01 630
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Alvidas Slavinskas

Tel. (8 422) 44 410, 
(8 655) 01 617

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

29

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis"

Sporto g. 9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Tel. (8 687) 95 046
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Joana Zakarienė

30

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ"

Gintaro g. 15, Raseiniai

-

Tel. (8 670) 80 037

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

O. Toleikienė

31

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Tel. (8 458) 68 078
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vidmantas Varnas

Tel. (8 458) 68 078, 
(8 698) 02 561

32

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Tel. (8 440) 73 135

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Justinas Budrys

Tel. (8 682) 14 837

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės Šalčininkų raj.

www.dieveniskiutvm.lt

Tel. (8 380) 54 225

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

T. Kildanovič 
(8 674) 00 502, 
(8 619) 46 917

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

34

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.,

www.mprc.lt

Tel. (8 343) 68 640

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marija Jurgilienė

Tel. (8 395) 48 424, 
(8 616) 79 921

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 3, Pagryniai

www.szum.lt

Tel. (8 441) 53 360

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Benediktas Klumbys
Tel. (8 601) 20 506

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

36

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

http://sprc.w3.lt/contacts.html

Tel. (8 387) 51 134, 
(8 038) 751 357

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vilhelmina Dragūnienė

Tel. (8 607) 11 175

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

37

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė
Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

www.prc.taurage.lm.lt

Tel. (8 446) 61 055, 
(8 446) 61 023
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Darius Bredelis
Tel. (8 652) 21 230
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

38

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

www.telsiurpmc.lt

Tel. (8 444) 47 696
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sonata Virmauskienė

Tel. (8 444) 47 607, 
(8 620) 83 900

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

39

Trakų r.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Tel. (8 528) 65 220

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Juknevičius

Tel. (8 679) 41 561

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

40

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno 108, Ukmergė

www.ukvm.lt

Tel. (8 340) 53 543

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

Tel. (8 611) 40 649

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Tel. (8 389) 69 151

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jolita Lilionienė

Tel. (8 389) 52 839, 
(8 640) 34 795
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

42

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1, Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Tel. (8 310) 31 595

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vincas Balkė

Tel.( 8 620) 94 844

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

43

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2, Baltosios Vokės km Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Tel. (8 5) 2 477 560

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jelena Hejbovič

Tel. (8 610) 27 584, 
(8 5) 2 352 223

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

44

Vilniaus r.

Vilniaus siuvėjų automechanikų mokykla Bukiškių skyrius

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

www.vavm.lt

Tel. (8 5) 2 403 523

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Laimutė Baronienė

Tel. (8 616) 90 488

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

45

Vilniaus r.

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakultetas

Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus rajonas

www.viko.atf.lt

Tel. (8 5) 2 191 600

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Nijolė Ružienė

Tel. (8 5) 2 191 6 57

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

46

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S. Nėries 40, Vilkaviškis

www.mprc.lt

Tel. (8 343) 68 640

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Tel. (8 342) 20 883
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Gražvydas Šliauteris

Tel. (8 342) 20 883, 
(8 616) 79 932

47

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.,
Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Tel. (8 385) 30 502

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Lilija Zajančkauskienė

Tel. (8 385) 53 765, 
(8 687) 94 680

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas

Interneto svetainės adresas

Atsakingas už mokymą asmuo, kontaktai

Kontaktai

1

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Rita Sevelevičienė

(8 315) 72 790; 8 652 19 168

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Lina Kyguolienė

(8 315) 60 760

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

8 683 37 044

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Almantas Janušonis

(8 450) 54 332

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

5

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Algimantas Petraitis

(8 447) 56 100; 8 682 44 835

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Malik Agamalijev,

(8 426) 61 274

7

Kaišiadorių r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Vytautas Mitkus

(8 346) 51 899

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8

Kauno r.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Liepų g 1, Girionys, Kauno r.

www.kmaik.lt

Kristina Butkienė

(8 37) 383 082

9

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Danguolė Razmislevičiūtė

Tel. 8 678 42531, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128, Vilkija

-

Arvydas Kelečius

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

11

Klaipėdos r.

Klaipėdos valstybinė kolegija
Mokymo ir paslaugų centras

Jaunystės g. 2, Klaipėda

www.kvk.lt

Inga Liebutė

(8 46) 250 951, (8 630) 07 703

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kelmės r.

VšĮ  Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Juozas Butkus

8 650 21051

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

13

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Algimantas Puodžiūnas

8 616 27 463

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79307
Faks. (8 445) 79307

El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tatjana Kinčinienė

8  610  46  983

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Molėtų r.

VĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2 Naujasodis, Molėtų r.,

www.alantostvm.lt

Stasys Skebas

(8 383) 53 351; 8 686 66 754

17

Panevėžio r.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Dalia Kavaliauskienė

(8 45) 571 318

18

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Janina Janeliūnienė

8 617 53 498

19

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6

www.zzum.lt

Antanas Indriulis

8 686 71 414

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Arvydas Žilius

8 698 36 562

21

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Klevų g. 10, Balbieriškio m

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

8 683 37 044

22

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis

Sporto g.9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Joana Zakarienė

8 687 95 046

23

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ“

Gintaro g. 15,  Raseiniai

-

O.Toleikienė

8 670 80 037

24

Rietavo r.

Žemaitijos kolegija

L. Ivinskio g. 5, Rietavas

www.zemko.lt

Ona Krėpštienė

8 618 46 294; 8 448 68 257

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

25

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Vidmantas Varnas

(8 458) 68 078; 8 603 02 087

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

26

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Justinas Budrys

8 682 14 837

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

27

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės Šalčininkų raj.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

T. Kildanovič

8 674 00 502

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.,

http://www.mprc.lt

Marija Jurgilienė

8 616 79 921

29

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g.3, Pagryniai

www.szum.lt

Benediktas Klumbys

8 601 20 506

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

30

Šilalės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

http://www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Virgilijus Martinkus

(8 446) 61 055

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

(8 449) 58 333

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

31

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

www.sprc.w3.lt

Vilhelmina Dragūnienė

8 609 21 231

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

32

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

http://www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Virgilijus Martinkus

(8 446) 61 055

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

(8 449) 58 333

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

http://telsiurpmc.lt/

Sonata Virmauskienė

(8 444) 47 607

34

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno 108, Ukmergė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

8 611 40649

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Edmundas Pupinis

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8 640 34 795

8 (389) 52 839

36

Varėnos r.

IĮ „Amatų pasaulis“

Marcinkonių g. 12-33, Varėna

www.amatupasaulis.lt

Vincas Balkė

8 620 94 844

37

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1; Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Vincas Balkė

8 620 94 844

38

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g.  2, Baltosios Vokės km Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Jelena Hejbovič

8 610 27 584

39

Vilniaus r.

Bukiškių žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Laimutė Baronienė

(8 5) 2403 631

8 616 90 488

40

Vilniaus r.

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakultetas

Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus rajonas

www.viko.atf.lt

Audronė Mačiulytė

(8 5) 219 1747

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S.Nėries 40, Vilkaviškis

http://www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris;

8 616 79 932

42

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.,

Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Lilija Zajančkauskienė

8 685 20 914

(8 385) 52 705

Atnaujinta 2018-10-04, 09:28