To Start Farming

Kokio reikia profesinio pasirengimo norint pradėti ūkininkauti?

Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 ,,Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 33-1388; 2006, Nr. 145-5539; 2007, Nr. 76-3022; 2009, Nr. 108-4569, 2009, Nr. 151-6804)):

1.  Žemės ūkio profesijų, susijusių su žemės ūkio veikla, profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro) išsilavinimo kvalifikacinio pažymėjimo ar diplomo kopiją;
2.  Mokymo įstaigos išduotą pažymą, liudijančią, kad asmuo yra žemės ūkio specialybės studentas arba moksleivis, arba pažymą apie nebaigtą žemės ūkio aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), ar mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą profesinį žemės ūkio išsilavinimą (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);
3.  Vilniaus pedagoginio instituto biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;
4.  Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205) ir kitų darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio bei alternatyvia žemės ūkiui veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacinio pažymėjimo kopiją;
5.  Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją;
6.  Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją;
7. Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, išduoto pagal žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintą programą, kopiją.


Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo?

Asmenys, neturintys žemės ūkio išsilavinimo, privalo baigti 320 val. trukmės Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kursą (kodas 261062110) ir išlaikyti egzaminą.

Jei mokymo kursai iš dalies finansuojami iš 2007–2013 metų kaimo rėmimo programos lėšų, ūkininkų ūkiuose dirbantys šeimos nariai ar samdomi darbuotojai, žemės ūkio įmonių darbuotojai turi pateikti ūkininko, bendrovės ar seniūnijos išduotą pažymą apie darbą ūkyje (nurodydami ūkio valdos numerį).

Eksternu laikyti egzaminą gali asmenys, turintys ne mažesnę kaip vienerių metų žemės ūkio veiklos patirtį ir ne žemesnį kaip vidurinį ar profesinį išsilavinimą.

Kur galima mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo institucijų sąrašas yra Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje - www.zmmc.lt

Ar kompensuojamos mokymo išlaidos pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Kompensuojama 80 proc. mokymo išlaidų tuo atveju, jei mokymui pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą organizuoti mokymo institucija yra gavusi paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla". Kitais atvejais besimokantiems pagal šią mokymo programą reikia mokėti visą mokymo institucijos nustatytą kainą.

Kokios institucijos gali kreiptis paramos mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Paraiškas gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Paraiškas iš mokymo institucijų priima Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2009 m. balandžio 14 d. visus metus. Daugiau informacijos - www.nma.lt

Parama mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla" pirmosios veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas" antrą mokymo kryptį (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-234).

Kur rasti informacijos apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Mokymo laikas ir vieta, kita reikalinga informacija skelbiama Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro tinklalapyje www.zmmc.lt

Informacija apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą taip pat skelbiama mokymą vykdančių institucijų tinklalapiuose.

Ūkininkavimo pradmenų mokymo planas

Mokymų grafikas word

Norintiems_pradeti_ukininkauti

 

 

 

 

 

 

Corbis

Last Updated on Thursday, 04 October 2018 09:28